1. Anywhere.pl sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Anywhere.pl sp. z o.o. informuje w Serwisie BuyToo.pl o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi „Kup Teraz”. Szczegółowe zasady korzystania z usługi „Kup Teraz” zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.  W ramach Serwisu BuyToo.pl umożliwia się Użytkownikowi m.in.:

a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,

c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w związku z transakcją zawartą z Kontrahentem, w której Użytkownik bierze lub brał udział,

d) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących,

e) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji w ramach usługi „Kup Teraz”,

f) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie BuyToo.pl, 

g) zakup Towaru w ramach usługi „Kup Teraz” na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasad świadczenia usługi „Kup Teraz” dla Kupujących,

3 Anywhere.pl sp. z o.o. nie odpowiada:

a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie

Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika,

b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,

d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.

4. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Anywhere.pl sp. z o.o na stronach Serwisu BuyToo.pl (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.